Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2023. május 22-28.

  1. A Római Katolikus Anyaszentegyház házasságot hirdet a kiskunhalasi születésű, római katoli­kus vő­le­gény Kovács Donát, Kovács Zoltán és Mikó Judit fia, valamint a szegedi szü­le­tésű, római katoli­kus meny­asszony Kiss Hajnalka, Kiss Zoltán és Parittya Hajnalka lá­nya között. Kér­jük a­ ked­ves Test­vé­re­ket, i­mád­kozzanak a fiatal párért, akik szombaton kötnek há­zasságot te­mp­lo­munk­ban.
  2. Az elsőáldozás június 4-én (vasárnap), a 10 órakor kezdődő szentmisében lesz.
  3. Június 5-étől (hétfő) folytatódnak az énekkari próbák. A próba 19 órától a Plébánia közösségi termében lesz. Kórusunk karnagya Dobo Anita kántorasszony lett, aki szeretettel hív és vár mindenkit az al­kal­mak­ra. Bátorítok minden jó hangú, énekelni tudó és szerető Testvért a bekapcsolódásra. Kérem, hogy elsősorban Is­ten dicsőségének szolgálata legyen a fontos, hogy ezáltal, ebből a szemléletből kiindulva egy erős ének­kari Közösség tudjon formálódni.
  4. Június 20-án (kedden) 17 órakor lesz a kiskőrösi Evangélikus Egyházközség felnőtt bibliaórájának zá­róalkalma. Ezúttal Dr. Korzenszky Richárd emeritus bencés perjel lesz az est vendége. Szeretettel hív­nak és várnak mindenkit az alkalomra.
  5. Várom azok jelentkezését, akik virágot tudnak felajánlani a templom díszítéséhez, illetve azokétis, akik a templom díszítésében is szívesen vállalnak szolgálatot alkalmanként.
  6. Kérem a további imahátteret a Temetőkápolna felújításához, de ugyanakkor az anyagi támogatást is, ez­zel is ki­fe­jezve, hogy közös ü­gyünk a kápolna megújulása. Kö­szönettel fogadjuk adományaikat, a­me­lyet akár sárga csekken vagy átutalással is intézhetnek. Kérjük, hogy a Közlemény rovatban tüntessék fel: „Adomány kápolna-felújításra”. Bankszámlaszámunk e hir­detési lap alján megtalálható. Sárga csekk elvihető a templom közepén lévő kis asztalról. Kö­szön­jük az eddigi a­do­má­nyokat is!
  7. Április 26-tól elindult a lejárt sírhelyek megváltóinak kiértesítése, egy, a síron elhelyezett Értesítő for­má­jában. Kö­zel 200 lejárt megváltási idővel rendelkező sírunk van a Temetőben. Kérem az Érintetteket, hi­va­tali időben rendezzék a sírok újraváltását!
  8. Miseszándékok folyamatosan írathatók a Plébánián hivatali időben.
  9. Hálásan köszönöm a Szent Sír szétbontásához és a szobafenyők templomból történő kihordásához ka­pott segítséget.
Megszakítás