Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös
Szent Jzsef Katolikus Templom Kiskrs

Imák

” Ezért mondom nektek, hogy ha imádkoztok, és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek. Ám amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket.”
Márk 11, 24-25

Ima Szent Józsefhez

Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója!
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűzanyánknak,
Hogy családunk kisded háza, Názáretnek legyen mása! Amen.

Urunk, Istenünk!

Te Asztrik érseket kiválasztottad,
hogy keresztény államiságunk kezdetén
Róma püspökének áldását,
és az ezt jelképező Szent Koronát Magyarországra hozza!
Szent István őt a Te rendelésedből
az újonnan alapított kalocsai főegyházmegye
első főpásztorává tette. Kérjük,
hogy az ő áldozatos, imádságos élete
mindig elevenen éljen főegyházmegyénk
főpásztorai, papjai és hívei szívében.

Segíts minket úgy tisztelni őt itt a földön,
hogy e megbecsülés által
erősödjék közösségeink egysége és összetartozása.

Add, hogy őseink után mi is újra
november 12-én ünnepelhessük őt
szentjeid közösségében,
szüntelenül kérve
közbenjárását és pártfogását.

Ámen

A Miatyánk imádság – Az Úr imádsága

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod!
Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Amen.

Apostoli hitvallás

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, Mennynek és Földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt, Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, Valóságos Isten a Valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a Mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadt az Írások szerint, fölment a Mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőitünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a Próféták szavával. Hiszek az egy, szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egykeresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Szűz szülője Istennek…

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!

Anyám, Benned bízom és remélek, Anyám, Teutánad epedek,
Anyám, Te jóságos, kegyelmezz, Anyám, Te hatalmas védelmezz!
Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, Anyám ó jöjj, segíts küzdeni,
Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas,
Kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám, Te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke, Földnek reménysége, s mennynek ékessége!

Ki kérte még segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben, s halálban, Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy Veled leszek Jó Anyám, fenn az égben!

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek!
Tied élet s halálban, Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve, Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek, engedd, hogy Tied legyek! Ámen.

Most segíts meg Mária…

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Amen.

Oltalmad alá futunk…

Oltalmad alá futunk Istennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat, ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

Reggeli imádság

Szívem első gondolata
Hozzád száll fel Istenem,
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy,
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Amen.

Esti imádság

Ó édes Istenem,
Hálát ad most lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Amen.

Rózsafűzér

Kattints ide.

Ferenc pápa imaajánlata

Ferenc pápa nagyon egyszerű imát ajánl nekünk az imádságban. Mondjunk egy imát minden ujjunkra.

1. A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. Ezért imádat azokért kezdjed akik legközelebb vannak hozzád. Azok a személyek ezek akiket a legkönnyebb megjegyezni. Szeretteinkért imádkozni „édes kötelesség”.

2. Következő ujjad a mutatóujj. Imádkozz azokért akik utat mutatnak, tanítanak és gyógyítanak. Ide tartoznak tanáraid, mestereid, orvosaid, papjaid és szerzeteseid. Nekik támogatásra és bölcsességre van szükségük, hogy másoknak utat tudjanak mutatni. Legyenek mindig jelen imáidban.

3. Következő ujjad a középső, amely a legmagasabb. Ez vezetőinkre emlékeztet. Imádkozz országod elnökéért, a kongresszusi tagokért, a vállalatvezetőkért és igazgatókért. Ezek az emberek irányítják hazád sorsát és alakítják a közgondolkodást. Szükségük van Isten vezetésére.

4. A negyedik ujjad a gyűrűsujj. Bár sokan nem tudják, de ez a leggyengébb ujjunk, bármelyik zongoratanár megmondja neked. A leggyengébbekre emlékeztet akiknek sok bajuk van, akiket levert a betegség. Szükségük van imáidra éjjel és nappal. Soha nem tudsz eleget imádkozni értük. Gyűrűsujjad hív hogy imádkozz a házaspárokért is.

5. Utoljára marad a kisujjad, legkisebb az összes ujj közül, így kell látnunk magunkat Isten és ember előtt. Azt mondja a Biblia: „az utolsókból lesznek az elsők”. Kisujjad arra emlékeztessen, hogy imádkozz magadért. Amiután imádkoztál az előző négy csoportért, akkor már megfelelő perspektivából látod saját szükségleteidet és jobban tudsz imádkozni a tieidért.

Házastársak imája

Uram! Istenem!

Te azért dobbantottad össze szívünket, hogy egy életen át boldoggá tegyük egymást. De Te tudod a legjobban, hogy a boldogság mennyi áldozattal jár. Mi segítségedet, erődet kértük házasságkötésünkkor.

Most azt kérem, segíts szépen szeretni, és add meg nekünk az ebből fakadó boldogságot. Mert szeretném tiszta szeretettel széppé tenni hitvestársam és családunk életét, akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat meg nekünk.

Szűz Mária és Szent József!
Ti biztosan így szerettétek egymást. Járjatok közben értünk, hogy példátokat követve életünk zengje a szeretet szép himnuszát.

Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Ima szülőkért

Uram, hallgasd meg imámat szüleimért, akik által az életet adtad nekem! Adj nekik egészséget, és ajándékozd meg őket boldogsággal már itt a földön is! Adj nekik kegyelmet, hogy mindig hűségesek legyenek egymáshoz és Hozzád! Adj nekik kitartást, türelmet és erőt az élet nehézségeiben! Kíméld meg őket a bajoktól! Vezesd kegyelmeddel tetteiket, hogy majd az örök boldogságba jussanak! Amen.

Édesapák – Édesanyák napi imádsága

Mennyei Atyánk,
minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem a szülői hivatást adtad,
hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
Úr Jézus!
Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet,
hogy jó keresztény szülő lehessek.
Szentlélek Úristen,
erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette
se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.
Minden könyörgés előtt mondjuk:
segíts minket Urunk,
– hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
– hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság,
tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
– hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését
és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
– hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára,
hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
– hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei
vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
– hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
– hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben,
mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
– hogy feleségeink-férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
– hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon,
és unokáink is erősödjenek hitükben.
Különösen könyörgök a mai napon ~ saját kérés ~ gyermekért.
Ámen.

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
ahol sértés, oda megbocsátást,
ahol széthúzás, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda igazságot,
ahol kétely, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda reményt,
ahol árnyék, oda fényt,
ahol szomorúság, oda örömet.
Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni,
minthogy vigaszt várjak.
Inkább én törekedjek másokat megérteni,
minthogy megértést óhajtsak.
Inkább szeressek,
minthogy szeretetet igényeljek.
Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat.
Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot.
Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Amen.

Felajánló ima a világért (Szent II. János Pál)

Istenünk, irgalmas Atyánk,
aki szeretetedet Fiadban,
Jézus Krisztusban nyilatkoztattad ki,
és kiárasztottad ránk a Szentlélekben,
a Vigasztalóban,
fölajánljuk Neked a világ
és minden ember sorsát.

Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz,
gyógyítsd meg gyöngeségünket,
űzz el tőlünk minden rosszat,
add, hogy a föld minden lakója
megtapasztalja irgalmasságodat,
hogy benned,
a Szentháromság egy Istenben
megtalálják mindig a remény forrását.

Örök Atya,
Fiad keserves kínszenvedéséért és föltámadásáért
irgalmazz nekünk és az egész világnak ! Amen.

Imádság Magyarországért

Áldd meg, Uram, Magyarországot!
Áldd meg, Uram, a te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg
ellened elkövetett bűneitől,
mások ellen elkövetett bűneitől,
önmaga ellen elkövetett bűneitől,
az erkölcs terén,
szociális téren,
gazdasági téren elkövetett bűneitől,
a természet ellen,
az élet ellen,
az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől,
múltja,
jelene,
és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől!

Szabadíts meg minket, Uram,
a gyűlölködéstől,
a széthúzástól,
a rövidlátástól,
a kapzsiságtól,
a gyengeségtől,
a káromkodástól,
a kitartás hiányától!

Segíts minket, Uram,
hogy a jó győzzön, és ne a gonosz,
az igazság győzzön, és ne a hamisság,
az erő győzzön, ne az erőszak,
a szeretet győzzön, ne a gyűlölet,
a józanság győzzön, ne az indulatok,
a megfontoltság győzzön, ne a kapkodás,
az okosság győzzön, ne az ostobaság,
a szorgalom győzzön, ne az irigység,
a tehetség győzzön, ne a könyöklés!

Add, Uram, hogy megbecsüljük az ajándékaidat,
kincseinket nehogy elpazaroljuk!
Hazánk szép tájait őrizzük meg épen,
a földet, a vizet, a levegőt tisztán,
az egészségünkre jobban vigyázzunk,
fogadjuk el a gyermekeket,
az időseket és szegényeket tiszteljük, segítsük,
a betegeket el ne tapossuk,
és ne felejtsünk el szívből mosolyogni!

Hatalmas erőddel támogass minket,
hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat,
az otthonokban egészséges, boldog családokat!
Az emberek tisztességes munkát végezzenek,
s a tisztességes munkának legyen becsülete!

Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól,
oltalmazz és védelmezz minket a súlyos csapásoktól!
Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg!
Adj nekünk bort, búzát, békességet!
Változtasd át a bort a te Szent Véreddé,
a búzakenyeret a te Szent Testeddé,
a békét, a te békédet, örök örömünkké! Amen.

Erőss Alfréd: Könyörgés

Uram!
Nem magamért imádkozom,
Ez a legnehezebb imádság.
Nagy terhem van,
a népemet hozom.
Már meginognék, mint a nádszál,
de erőt önt belém a bizalom.
Láncszem vagyok.
Velem imádkozik a népem:
a magyarok a földön és az égben.
A láncot tartják erős angyalok,
Imádkozik az ország.
Hozzád emeli, Isten, e nép arcát
és színed előtt könyörögve ellép.

Uram!
Az egyetértés nagy kegyelmét
add meg nekünk, add meg nekünk.
Legyen az mindennapi kenyerünk!

Ámen.

Nagy Szent Leó pápa imája jó papokért

Add meg papjaidnak – mennyei Atyánk – szolgálatodnak kegyelmét.
Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét,
hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk,
példájukkal közelebb vigyen minket hozzád.
Szent Lelked ajándékaiból adj nekik Urunk,
okos szerénységet, bölcs szelídséget,
mértéktartást, jóságot,
szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot.
Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel,
hogy egészen a Tieid legyenek és dicséretes módon éljenek,
anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.
Add meg nekik a kegyelmet,
hogy a Lélek és test tisztaságában Téged dicsőítsenek,
szeretetben éljenek, és szolgáljanak Téged.
Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk,
Te légy szenvedésükben vigasztalásuk, a kétségek közt tanácsadójuk,
az igazságtalanságok között védelmük, a betegségen orvosságuk.
Engedd, Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben éljenek,
hogy egykor jól adhassanak számot működésükről,
s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Amen.

Szent Jzsef Katolikus Templom Kiskrs
Megszakítás