Szent József Katolikus Templom
Kiskőrös

2020. június 22-28.

1; Jelezzük a kedves testvéreknek, hogy jövő vasárnap délelőtt 9 és este 6 órakor lesznek szentmisék. Szent Péter és Pál ünnepén, június 29-én, hétfőn este 22:00 órakor kezdődik a fáklyás szentmise a plébánia udvarán. Természetesen megfelelő időjárás esetén, ha esne az eső, akkor a templomban.

2; Gondolatok a körmenetről a Magyar Katolikus Lexikon alapján:vallásosságnak az emberi természetben gyökerező közösségi megnyilvánulása, ünnepélyes, rendezett vonulás; imádság, ének, kíséretében. Az ószövetség idején a frigyládát ünnepélyes körmenetben vitte Dávid a Sionra, Salamon a Templomba a 131. zsoltárt énekelve. Az újszövetségben Jézus bevonulása Jeruzsálembe az első keresztény körmenet volt. Körmenetnek tekinthető Jézus és az apostolok kivonulása az Olajfák hegyére. Az Egyházban: processio (a latin procedo, ‘előre menni, haladni’ szóból). Az első körmeneteket a 4. században az üldözések megszűnte után tartották. 700 évektől a gyertyaszentelő körmenetnek már ősi hagyománya volt. A virágvasárnapi körmenet az 5. századtól Nyugaton is elterjedt. Az első szentséges körmenet az 1270-es években Úrnapján volt. Az egyházjogban a körmenet imádkozó és éneklő hívők sokaságának vonulása a papság vezetésével egyik szent helyről a másikra, hálaadó, könyörgő vagy a vallásos érzületet gyarapító szándékkal. (Egyházi Törvénykönyv 530. és 944. kánon) Lényegéhez tartozik a papi vezetés, ami megkülönbözteti a búcsús csoporttól. Nem tévesztendő össze az asszisztenciás liturgia ünnepélyes be- és kivonulásaival. A liturgikus évben rendszeresen visszatérő körmenetek: gyertyaszentelő körmenet, virágvasárnapi körmenet, keresztjáró körmenetbúzaszentelő körmenetúrnapi körmenetföltámadási körmenet (a két utóbbi szentséges körmenet), s a helyi egyházak, illetve templomok saját körmenetei (pl.: templombúcsú alkalmával). Rendkívüli események kapcsán, pl. esőért, természeti csapások, járványok elhárításáért, békéért, szentek közbenjárásáért, hálaadásként is tartható körmenet. A körmenet hivatalos vezetője a plébános. Rendkívüli körmenetet a helyi ordinárius vagy a szerzetes elöljáró engedélyezhet. A körmeneten a papság, a szerzetesek és a vallásos társulatok saját ruhájukban, a hívők ünneplő vagy a bűnbánatra utaló öltözetben (a férfiak födetlen fővel) vesznek részt, szentséges körmeneten égő gyertyával vagy fáklyával. Az egyes csoportok körmeneti zászlókat vihetnek magukkal. A körmenet útvonalát a helyi hagyományok szabják meg. A körmenetek lehetősége szorosan összefügg az egyház szabadságával, illetve üldözött voltával.

Megszakítás